تماس با ما

آدرس : آذربایجان شرقی، شهرستان عجب شیر، ناحیه صنعتی خضرلو، شرکت ذوب آهن سپهر شرق

کدپستی : 5544118673

شماره فکس : 04137633031

مدیریت : 04137633030

مالی : 04137633020  : تلفکس

تدارکات : 04137633045   : تلفکس

بازرگانی : 04137633050  : تلفکس